ชื่อ - สกุล : นายกฤษณะ โชติ
ชื่อเล่น : โจ
อายุ : 21 ปี , เกิดวันที่ 10/10/2533
บ้านเกิด : จังหวัดเชียงราย
ปัจจุบันศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัสนักศึกษา : 5204101306
สัญชาติ : ไทย , เชื้อชาติ : ไทย , ศาสนาพุทธ