ชื่อ จตุพร พบพิมาย

รหัส 5204101317 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3

อายุ 20 ปี