MIS jQuery Mobile

New York, USA

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ จีธณศิลป์ คำแก้ว

รหัสนักศึกษา 5304101312

ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 34/1 หมู่8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Copyright 2013 CSMJU MIS 2/56 By Gee