MIS jQuery Mobile

ประวัติส่วนตัว

Sydney, Australia

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูล

ชื่อ นาย ณัฐพล นามสกุล ชมเชย
เกิดเมื่อ วันที่ 08 ตุลาคม 2534 อายุ 22 ปี
สถานะภาพ โสด เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่เดิม 149 ม. 8 ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/1 ม.14 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ม.แม่โจ้)
โทรศัพท์มือถือ 082-4030192 E-mail title3455@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์

- อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เข้าอบรม Animation Youth festival Asia 2010 ตามโครงการโดย ไทยเข้มแข็ง SIPA ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
- เข้าอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการใช้งานจริง ด้วยภาษา PHP
- เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาก่อนฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์

ความสามารถ

- สามารถเขียนโปรแกรมได้ด้วยภาษา JAVA APPLICATION, HTML, JSP, SQL,PHP
- มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ทักษะและความสามารถทางด้านอื่นๆ

มีความรับผิบชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคนอื่นได้ดี มีความอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้