แนะนำตัว

ชื่อ : นายโสรัช ศุขเกษม

เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2535 หมู่เลือด O

รหัสนักศึกษา 5304101403

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่3

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

************