• Mongkon Ladcom

  Hello! everyone welcome to my website.

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล: นายมงคล ลาดคมน์

ชื่อเล่น: ขวัญ

วันเกิด: 14 พฤษภาคม 2535

การศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ติดต่อ

  : http://facebook.com/mongkol.ladcom

  : mongcol.5257@gmail.com