-->

RESUME

วั ติ ส่ ตั

Paris, France Sydney, Australia New York, USA
  • ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรัสวดี ภาพเมืองมูล
  • ชื่อเล่น : จุ๊บแจง
  • วัน/เดือน/ปี : 10 กุมภาพันธ์ 2536
  • เบอร์โทร : 082-3846147
  • อีเมล์ : jubjang_pap404@gmail.com
  • รหัสนักศึกษา : 5404101404
  • การศึกษา : ปริญญาตรีปี 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
  • อนาคตอยากเป็น : โปรแกรมเมอร์

Bye Bye