Smart Logistic

 

 

เมื่อกล่าวถึงโลจิสติกส์ผู้คนก็จะนึกถึงระบบขนส่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจและ การคมนาคมภายในประเทศการขนส่งนั้นเมื่อส่งของเสร็จจะเดินทางกลับโดยไม่ได้บรรทุกสินค้าใดๆกลับ ทางทีมผู้พัฒนาได้เห็นถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบขนส่งสินค้า โดยใช้ระบบการจัดการผ่านอุปกรณ์มือถือ เนื่องจากต้องการใช้อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายในมือถือคือ ระบบติดตามตัวGps เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อการส่งสินค้าที่ถูกต้องไปยังสถานที่ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยมีการสิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย และเงินทุนให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

ระบบบริหารการจัดการขนส่งมีความสำคัญในเชิงธุรกิจ ระบบนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งระบบนี้จะช่วยในการส่งสินค้า และทรัพยากร ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ระบบบริหารการจัดการขนส่งสินค้า โดยใช้ระบบการจัดการผ่านอุปกรณ์มือถือ เป็นการบริหาร จัดการระบบการขนส่งสินค้า โดยนำเทคโนโลยีของเครือข่ายการสื่อสารผ่านระบบ สมาร์ทโฟน และ Tablet มาเป็นส่วนในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และสามารถติดตามการขนส่งได้ตลอดเวล

เป้าหมาย

 

  1. เพื่อเป็นการบริหารจัดการ ทางด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบใหม่ที่ง่ายต่อการใช้งาน
  2. เพื่อการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
  4. พัฒนาระบบนำทางเพื่อการขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการ
  5. ใช้ทรัพยากรในการขนส่ง
  6. เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการส่งสินค้า
  7. พัฒนาให้ระบบขนส่งทันสมัยทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น social network อุปกรณ์มือถือ เป็นต้น
  8. เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้บริการ
  9. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ในประสิทธิภาพของการดำเนินงาน