Home

หน้าแรก

About

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการ

บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

บทที่ 3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

บทที่ 4 ระบบสารสนเทศในองค์กร

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับกลุ่มงาน

บทที่ 6 ตัวอย่างระบบสารสนเทศ

บทที่ 7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บทที่ 8 ระบบจัดการฐานข้อมูล

บทที่ 9 ผลกระทบและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 10 กรณีศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSMJU-MIS)

CS442